Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Welkom op de internetsite van Secret Vineyards BV (www.secretvineyards.be).

Uw gebruik van de secretvineyards.be site is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één van deze servicevoorwaarden, verzoeken wij u de secretvineyards.be site niet te bezoeken of anderszins te gebruiken. Uw gebruik van de secretvineyards.be site wordt beschouwd als uw instemming met elk van de hieronder vermelde voorwaarden. De servicevoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door secretvineyards.be worden bijgewerkt met of zonder kennisgeving aan u. Uw voortgezet gebruik van de secretvineyards.be site betekent dat u akkoord gaat met alle wijzigingen van de servicevoorwaarden.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSING EN CONTACTGEGEVENS

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten door Secret Vineyards BV.

 

Maatschappelijke Zetel: Busleidengang 1A Bus202, 3000 Leuven, Belgium

BTW: BE 0849.824.225

IBAN: BE88 7350 3183 1041

BIC: KREDBEBB

E-mailadres: info@secretvineyards.be

Telefoonnummer: +32 497 172205

Website: www.secretvineyards.be.

 

 Contactgegevens Logistieke Partner – DistriMedia

Industriepark Noord 5A, 9100 Sint Niklaas – België

info@dsitrimedia.be / www.distrimedia.be

TEL : 0032 (0)3 760 30 11

 

ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

U gaat ermee akkoord tijdens het gebruik van de secretvineyards.be site niets van het volgende te zullen doen:

– Opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke wet- of regelgeving te overtreden.

– Het betreden van, knoeien met, of gebruik maken van niet-openbare delen van de secretvineyards.be site of de computersystemen van secretvineyards.be. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze gebieden of ermee te knoeien, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

– U zult zich geen toegang verschaffen tot de secretvineyards.be site via een handmatig of geautomatiseerd proces voor enig ander doel dan de aankoop van secretvineyards.be producten en services zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of software om gegevens van de secretvineyards.be site te extraheren (“data scraping”) is verboden, ongeacht of dit gebruik voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is.

– Het is verboden de secretvineyards.be site te “framen” of er een link naar te maken, tenzij dit schriftelijk is toegestaan door secretvineyards.be.

 

ARTIKEL 4. DE VERKOOP VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

Secret Vineyards BV verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door deze site te gebruiken, zweert en bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. Door deze site te gebruiken, erkent u dat de persoon die een zending alcoholische dranken van secretvineyards.be ontvangt, ouder is dan 18 jaar. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze site niet te gebruiken. Indien u opzettelijk of onopzettelijk een verkeerde voorstelling geeft van uw leeftijd om alcohol te verstrekken aan een persoon jonger dan 18 jaar, zal secretvineyards.be u vervolgen voor zover de wet dit toestaat.

 

Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.

 

ARTIKEL 5. AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Secret Vineyards BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@secretvineyards.be.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Secret Vineyards BV. Secret Vineyards BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

ARTIKEL 6. AANVAARDINGEN, ANNULERINGEN EN WEIGERINGEN VAN DE BESTELLINGEN

Bestellingen zijn slechts geldig en bindend na aanvaarding door Secret Vineyards BV. Wegens mogelijke voorraadtekorten voor bepaalde wijnen of jaren, kunnen bestellingen slechts worden aanvaard in functie van de beschikbaarheid van de wijnen, zonder enige belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. Secret Vineyards BV behoudt zich steeds het recht voor om via info@secretvineyards.be, zonder enige motivering en op welk moment dan ook de bestelling te weigeren, ook aan reeds bestaande Klanten en ongeacht de duur van de commerciële relatie tussen partijen en de eventuele gedane inspanningen en gemaakte kosten van de Koper met het oog op de wederverkoop van de goederen (opname op menukaarten, website, etc.). Secret Vineyards BV is niet aansprakelijk voor kosten die de Koper ondervindt naar aanleiding van de geweigerde levering. De Klant kan in geen geval schadevergoeding eisen voor het niet leveren van de gevraagde hoeveelheden, wanneer onze stocks ontoereikend zijn.
De Koper kan zijn bestelling vóór de levering annuleren mits betaling aan Secret Vineyards BV van een forfaitaire en niet-verrekenbare vergoeding gelijk aan 15% van de totale waarde van de bestelling. Na de levering kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.
De Koper doet uitdrukkelijk afstand van de rechten voorzien in de artikelen 1587 en 1588, voor zover toepasselijk, van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 7. PRIJS(WIJZIGINGEN) – ACCIJNZEN EN HEFFINGEN – PROMOTIES

Het is Secret Vineyards BV toegestaan de op de prijslijst en de website vermelde prijzen op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper (stijging van de grondstofprijzen, verhogingen van overheidsheffingen, mislukte oogsten, etc.) als in functie van eventuele marktschommelingen waar de verkoper geen invloed op heeft. De Koper verklaart hiermee op onherroepelijke wijze akkoord te gaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle meegedeelde verkoopprijzen inclusief de Belgische accijnzen en heffingen. Voor leveringen in Nederland, Frankrijk en andere landen wordt het verschil tussen de accijnzen en de heffingen van het land van levering met het Belgische verrekend. Het verschil is afhankelijk van de aard, het volume en de inhoud van de goederen. Voor sommige landen kunnen extra lokale taksen en heffingen te betalen zijn bij de import van wijnen. Deze zijn niet inbegrepen in onze prijzen, en dienen door de Klant zelf betaald te worden aan de bevoegde instanties. Dit geldt zowel voor private Klanten als voor wijnhandelaars.

De promoties die van toepassing zijn op de bestellingen zijn de op de datum van bestelling van de bestelling geldende promoties.

 

ARTIKEL 8. BETALING

Tenzij anders en schriftelijk bepaald door Secret Vineyards BV moeten alle facturen contant worden betaald bij de bestelling van de goederen. Onverminderd alle schade, en zonder voorafgaande aanmaning, wordt elke factuur of elk saldo van een factuur die niet betaald is op de vervaldatum, van rechtswege onderworpen aan de interestvoet van toepassing onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldatum. Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is van rechtswege verhoogd met een bedrag van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR, als forfaitaire schadevergoeding.
Alle andere invorderingskosten niet in de forfaitaire schadevergoedingen inbegrepen worden aan de in gebreke zijnde Koper afzonderlijk doorgerekend.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Transacties verlopen via het beveiligde betaalsysteem Mollie. De Klant kan kiezen voor betaling via Bancontact, Credit Card, Belfius Direct Net en KBC/CBC Betaalknop.

 

ARTIKEL 9. LEVERING

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Secret Vineyards BV werkt samen met het logistiek bedrijf DistriMedia. DistriMedia zal de goederen verzenden via de door hun gekozen koerierdienst. Voor binnenlandse B2C zendingen beroepen zij zich op PostNL, voor binnenlandse B2B zendingen op GLS en voor internationale zendingen op DHL. DistriMedia kan op elk ogenblik de koerierdienst wijzigen.

 

Secret Vineyards BV zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. De geschatte leveringstermijn voor leveringen in België bedraagt 1-3 kalenderdagen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend ten aanzien van de verkoper. Eventuele vertragingen bij de levering van de goederen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen niet worden aangegrepen door de Koper met het oog op de ontbinding van de overeenkomst met Secret Vineyards BV.

Voor elke bestelling boven 222€ worden onze goederen vrij van verzendings- en transportkosten geleverd (voor zover deze bestemd zijn voor het Belgisch grondgebied). Bestellingen met een waarde lager dan €222 worden uitgevoerd aan de geldende toeslagtarieven voor verzending/transport, uitdrukkelijk vermeld op www.secretvineyards.be.

 

Voor leveringen buiten de Benelux kan de Koper contact opnemen met Secret Vineyards BV via e-mail (info@secretvineyards.be).

 

ARTIKEL 10. GEBREKEN EN KLACHTEN

De Koper verbindt zich ertoe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld, alsook uiterlijk 48 uur na de levering aan info@secretvineyards.be te worden gemeld. Gelieve een beschrijving van de schade te mee te delen en voeg foto’s bij. Deze informatie is voor ons van groot belang om ervoor te zorgen dat onze producten op de juiste wijze worden verpakt en verzonden. Wij zullen ervoor zorgen dat de beschadigde producten vervangen worden.

Secret Vineyards BV is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade, etc. die optreedt bij een bestelling nadat deze de bestemming heeft bereikt. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen nog niet in gebruik werden genomen of doorverkocht werden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Indien verkochte goederen een zogenaamde ‘kurksmaak’ vertonen, dient de Koper de aangetaste goederen in kwestie (inclusief kurk) onverwijld en zonder uitstel aan Secret Vineyards BV te bezorgen, waarna een proeftest zal plaatsvinden. Indien de proeftest de kurksmaak bevestigt, zullen de betreffende goederen vervangen worden door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type goederen niet meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden voorzien. In geen geval zullen goederen met kurksmaak worden terugbetaald, deze worden enkel vervangen mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van
de goederen. Het voorgaande m.b.t. de omruiling voor kurksmaak is niet van toepassing op de wijnen met een prijs hoger dan 10 EUR/per stuk.

 

We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als u het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuurt u een e-mail naar onze klantendienst op info@secretvineyards.be.

 

Elke klacht met betrekking tot de facturatie moet, eveneens op straffe van nietigheid, binnen de 48u na ontvangst van de factuur en in dezelfde vorm ter kennis worden gebracht aan info@secretvineyards.be.

 

ARTIKEL 11. HERROEPINGSRECHT

Retourzendingen en annuleringen worden alleen geaccepteerd binnen 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Om uw wijn te retourneren, neemt u eerst contact op met Secret Vineyards BV via info@secretvineyards.be. Als het product in ongebruikte en onbeschadigde staat en in de originele verpakking door onze logistieke partner DistriMedia wordt ontvangen, zullen wij uw aankoop terugbetalen.

De Klant is op tijd als hij de goederen naar DistriMedia terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Teruggestuurde goederen worden slechts aanvaard indien zij volledig op kosten van de Koper getransporteerd worden, op zijn risico en na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Secret Vineyards BV.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Secret Vineyards BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te informeren dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Als uw terugbetaling wordt goedgekeurd, wordt deze verwerkt en binnen een bepaald aantal dagen automatisch gecrediteerd op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze. Eventuele uitbetalingen worden naar eigen goeddunken van Secret Vineyards BV gedaan.

Secret Vineyards BV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, de kostprijs van het product terugbetalen.

 

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de bestelde goederen zal pas worden overgedragen na integrale betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies, schade of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem geleverd worden. Bij vermenging van niet-betaalde wijn van Secret Vineyards BV met eigen goederen van de Koper (bv. Eerder gekochte en betaalde wijn van Secret Vineyards BV), strekt het eigendomsvoorbehoud zich bijgevolg uit tot het geheel van de vermengde goederen.

 

ARTIKEL 13. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Indien er meerdere Kopers zijn, zijn alle Kopers hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk geacht betreffende alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 14. WEDERVERKOOP

Indien de Koper ervoor kiest om de goederen op het internet weder te verkopen of te promoten (e-commerce), zal hij de goederen zo voorstellen dat dit het prestigieuze merkenimago van de goederen en Secret Vineyards BV geen schade toebrengt. De Koper moet de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Secret Vineyards BV bekomen voor ieder gebruik van de merken gedistribueerd door Secret Vineyards BV in het kader van de promotie of de verkoop van de goederen op het internet.

De Koper zal de goederen alleen wederverkopen in de door Secret Vineyards BV geleverde originele verpakking. Het is de Koper uitdrukkelijk verboden deze verpakkingen te gebruiken voor de verpakking van andere goederen en/of goederen. Het is de Koper in elk geval verboden de goederen te verkopen in vliegtuigen, evenals in elke andere vestiging die dutyfree tarieven of om het even welke taksvrije tarieven toepast. De Koper verbindt zich ertoe een kopie van alle verzochte informatie, bestellingen, facturen, boekhoudkundige documenten of in het algemeen alle documenten betreffende de koopwaren en hun levering of verkoop of in het algemeen alle boekhoudkundige documenten betreffende voorgaande aan Secret Vineyards BV aan te bieden.

In geval van een overtreding van enige overtreding van deze bepaling, behoudt Secret Vineyards BV zich het recht voor elke levering op te schorten en/of de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht om enige andere stappen te ondernemen om zijn schade te vergoeden, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de frauduleuze handelingen van de overtreder. Wanneer een overtreding op deze bepaling wordt vastgesteld met betrekking tot een deel van een levering van goederen, wordt er onweerlegbaar van uitgegaan dat de overtreding voor het hele lot geldt. Secret Vineyards BV is op geen enkele manier aansprakelijk ten opzichte van derden met wie de overtreder
een verbintenis is aangegaan of een overeenkomst heeft afgesloten, met name in geval van fiscale fraude of poging taksen en/of belastingen te ontwijken. De Koper-doorverkoper verbindt zich er overigens toe deze bepaling in zijn algemene verkoopvoorwaarden op te nemen.

 

ARTIKEL 15. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Secret Vineyards BV heeft het recht om de overeenkomst met de Koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

i. Indien de Koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij ene termijn van tenminste twee (2) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
ii. Bij staking van betaling/ niet-betaling op de vastgestelde vervaldatum, ontbinding, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, insolvabiliteit of (de aanvraag van) een faillissement door de Koper;
iii. Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant;
iv. Indien de juridische toestand of de controle over de Klant wijzigt;
v. Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant;
vi. Indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten dan wel andere door Secret Vineyards BV gevraagde zekerheden te stellen;
vii. Indien Secret Vineyards BV gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Secret Vineyards BV wel zal nakomen.
De ontbinding geldt voor alle niet-verrichte leveringen of een deel ervan, evenals voor eventuele latere leveringen en geeft daarnaast aanleiding tot de onmiddellijke opschorting van elke nieuwe levering evenals de directe en van rechtswege opeisbaarheid van elke andere levering/niet-vervallen factuur, zonder dat ter zake nog een ingebrekestelling nodig is. Elk voorschot door de Koper betaald wordt prioritair besteed aan de vereffening van het niet-betaalde deel van de schuldvordering.
Ten slotte behoudt Secret Vineyards BV zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intrest en schade die hij geleden heeft.

 

ARTIKEL 16. OVERMACHT

Secret Vineyards BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de onderbreking of vertraging in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Koper ten gevolge van stakingen, lock-outs of andere arbeidsgeschillen, natuurrampen, pandemieën, embargo’s, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijke schade, naleving van een wet- of regelgeving, bepaling, verordening of richtlijn, ongeval, uitval van fabriek of installaties, brand, overstroming of storm of om het even welke andere oorzaak buiten de redelijke controle van Secret Vineyards BV of de nasleep van het voorgenoemde. In dergelijke gevallen behoudt Secret Vineyards BV zich het recht voor – na kennisgeving aan de Koper – de overeenkomst te beëindigen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat deze beëindiging recht geeft op schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

 

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT – FORUM

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene verkoopvoorwaarden.
Secret Vineyards BV en de Koper zullen zich inzetten om geschillen ingevolge de toepassing en/of interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden of de uitvoering van de contractuele verbintenissen tussen hen in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de Ondernemingsrechtbank in Leuven bevoegd. Secret Vineyards BV behoudt zich echter het recht voor elk geschil aan een bevoegde rechtbank van zijn keuze voor te leggen.